سایت سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده: www.cppi.ir
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان: http://www.hami-ngo.ir
شرکت ال جی الکترونیکس: http://www.lg.com/ir
شرکت گلدیران: http://goldiran.ir
سایت آموزش ویژه کارکنان شرکت مشتریان http://lms.goldirancs.ir/portal/Modules/login/
سایت دانشگاه گلدیران   http://www.goldiranacademy.com/
سایت محصولات تهویه گلدیران http://www.goldiranac.com/